BDAR
Privatumo politika

Doktorantūros studijos

Ekologijos ir aplinkotyros doktorantūra

Ekologijos ir aplinkotyros doktorantūros Klaipėdos universitetui teisė buvo suteikta ŠMM sprendimu 2003 metais, kokybės vertinimai atlikti 2011 ir 2015 metais. Doktorantūros programa skirta jūrų aplinkotyros ir vandenų ekologijos tyrimams vykdyti ir aukštos kvalifikacijos tyrėjams rengti.

Pagrindinė informacija apie studijų eigą:

 • Doktorantūros studijų trukmė 4 metai, studijos pradedamos kiekvienų metų lapkričio 1 d.
 • Metinė valstybės skiriama stipendija nuo 2022 m bus 10 488 Eur (pirmaisiais studijų metais) ir 12 144 Eur (2-4 studijų metais); papildoma stipendijos dalis ir parama doktoranto mokslinėms išvykoms bei kitoms išlaidoms priklauso nuo temos ir studijų metų (žr. informaciją šių metų temose).
 • Keturių dalykų egzaminai (30 kreditų ) per pirmuosius studijų metus (tarptautiniai kursai užskaitomi).
 • Doktorantūros eigoje doktorantas atestuojamas kiekvienų metų pabaigoje už atliktas veiklas ir pasiektus rezultatus.
 • Disertacija ginama paskelbus (arba gavus patvirtinimą apie priėmimą spaudai) bent dvi publikacijas tarptautiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį Clarivate Analytics (CA) duomenų bazėje, arba mokslinėje monografijoje.
 • Du tipai disertacijų: 1) mokslinė monografija, kai doktorantas paskelbė bent 2 publikacijas Clarivate Analytics cituojamumo rodiklį turinčiame leidinyje (iš kurių bent viename doktorantas yra pirmas autorius); arba 2) mokslinių straipsnių rinkinio pagrindu, kai doktorantas paskelbė bent 4 publikacijas Clarivate Analytics cituojamumo rodiklį turinčiame leidinyje (iš kurių bent dviejuose doktorantas yra pirmasis autorius).
 • Tyrimų rezultatai studijų metu pristatomi bent 2 tarptautinėse konferencijose.

Informacija apie priėmimą:

Fizinės geografijos doktorantūra

Jungtinę Fizinės geografijos doktorantūrą (N006) vykdo trys aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų institucijos: Vilniaus Universitetas, Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų institutas ir Gamtos tyrimų centras, kurios istoriškai Lietuvoje turi suformavusios mokslinį potencialą vykdyti gamtos mokslų doktorantūros studijas, tęsiant fizinės geografijos mokslo krypties raidą, rengiant aukštos kvalifikacijos fizinių mokslų tyrėjus ir mokslininkus.

Fizinės geografijos (N006) doktorantūros teisė Klaipėdos universitetui buvo suteikta ŠMM ministro įsakymu 2014 metais. Doktorantūros atestacija ir kokybės vertinimas buvo atliktas 2021 metais.

Pagrindinė informacija apie studijų eigą:

 • Doktorantūros studijų trukmė 4 metai, studijos pradedamos kiekvienų metų spalio 1 d.
 • Skiriama valstybės skiriama stipendija (apie 8 000 – 10 000 Eur per metus);
 • Doktorantams skiriama kiekvienais metais parama moskliniams tyrimams (papildomos tikslinės lėšos publikacijoms, darbo vietų sukūrimui, mokslinėms išvykoms, programinei įrangai, darbo priemonėms reikalingoms atlikti mokslinius tyrimus).
 • Per 1 mėnesį nuo doktorantūros studijų pradžios doktorantas kartu su savo doktorantūros vadovu parengia doktoranto darbo planą, kuriame numatomi doktorantūros studijų dalykai ir jų išlaikymo terminai, planuojamų mokslinių tyrimų programa ir jos vykdymo etapai, rezultatų publikavimas, planuojamos stažuotės.
 • Doktorantūros studijų apimtis – ne mažiau nei 35 kreditai. Doktorantas studijuoja ne mažiau kaip 3 dalykus. 5 kreditus doktorantas turi gauti už dalyvavimą bendruosius gebėjimus stiprinančiose veiklose ar doktorantų tarptautinėse vasaros / žiemos mokyklose, doktorantui išvykus į stažuotę ar dalines studijose užsienyje.
 • Doktorantūros eigoje doktorantas atestuojamas kas metus (esant doktorantūros komiteto nutarimui – kas pusmetį) už atliktas veiklas ir pasiektus rezultatus.
 • Doktorantas turi apginti disertaciją per doktorantūrai skirtą laikotarpį.
 • Doktorantas teikia ginti disertaciją, kai yra išlaikęs visus doktoranto darbo plane numatytus egzaminus (30 kreditų apimties); surinkęs 5 kreditus bendrųjų gebėjimų; svarbiausius savo tyrimų rezultatus yra paskelbęs ne mažiau kaip dviejuose straipsniuose, išspausdintuose (arba priimtuose spausdinti) recenzuojamuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį Clarivate Analytics Web of Science (CA WoS) duomenų bazėje; savo tyrimų rezultatus yra pristatęs ne mažiau kaip dviejuose tarptautiniuose moksliniuose renginiuose; yra ne mažiau kaip tris mėnesius stažavęsis užsienio mokslo ir studijų institucijose (rekomenduotina); parengęs disertaciją. Disertacija gali būti teikiama ginti ir mokslinių straipsnių rinkinio pagrindu. Šiuo atveju svarbiausius tyrimų rezultatus disertantas turi būti paskelbęs ne mažiau kaip keturiuose straipsniuose.

Fizinės geografijos programos sandai:
https://www.vu.lt/studijos/doktorantams/doktoranturos-studijos/fizines-geografijos-programos-sandai

Informacija plačiau:

Informacija apie priėmimą: