BDAR
Privatumo politika

Doktorantūros studijos

Ekologijos ir aplinkotyros doktorantūra

Ekologijos ir aplinkotyros doktorantūros teisė Klaipėdos universitetui buvo suteikta ministerijos sprendimu 2003 metais. Doktorantūros programos kokybės vertinimas atliktas 2021 m (Lietuvos mokslo taryba). Doktorantūros studijų programa daugiausia orientuota į pakrančių ir jūrų aplinkotyrą bei vandenų ekologiją. Programai vadovauja Doktorantūros komitetas, atsakingas už priėmimo procedūras, kokybės užtikrinimą ir viešą doktorantūros disertacijų gynimą.

Programa yra tarptautinė, disertacija rengiama anglų kalba.

Pagrindinė informacija apie studijų eigą:

- 4 metų dieninės valstybės finansuojamos studijos, paprastai prasidedančios lapkričio 1 d;

- 3 egzaminų moduliai (30 ECTS) pirmaisiais studijų metais;

- mokslinių tyrimų rezultatai pristatomi bent dviejose tarptautinėse konferencijose;

- Doktorantūros disertacija gali būti pristatoma kaip 1) monografija (būtina, kad du straipsniai būtų paskelbti Clarivate Analytics (CA) indeksuojamuose žurnaluose, o doktorantas būtų bent vieno straipsnio vienintelis autorius arba pagrindinis bendraautorius); arba 2) kaip bent keturių CA publikacijų rinkinys (doktorantas yra bent dviejų straipsnių vienintelis autorius arba pagrindinis bendraautorius);

- Pagrindinę metinę stipendiją (grynoji suma) sudaro 11 172 EUR (1-ieji studijų metai) ir 12 936 EUR (2-4 antrieji studijų metai), parama kelionėms, mokymams ir pagrindinėms eksploatacinėms medžiagoms - apie 11 000 EUR (4 metus); papildomas finansavimas ir lengvatos priklauso nuo kvietimo ir pasirinktų temų (žr. konkrečios tematikos sąlygas).

Fizinės geografijos doktorantūra

Jungtinę Fizinės geografijos doktorantūrą (N006) vykdo trys aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų institucijos: Vilniaus Universitetas, Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų institutas ir Gamtos tyrimų centras, kurios istoriškai Lietuvoje turi suformavusios mokslinį potencialą vykdyti gamtos mokslų doktorantūros studijas, tęsiant fizinės geografijos mokslo krypties raidą, rengiant aukštos kvalifikacijos fizinių mokslų tyrėjus ir mokslininkus.

Fizinės geografijos (N006) doktorantūros teisė Klaipėdos universitetui buvo suteikta ŠMM ministro įsakymu 2014 metais. Doktorantūros atestacija ir kokybės vertinimas buvo atliktas 2021 metais.

Pagrindinė informacija apie studijų eigą:

  • Doktorantūros studijų trukmė 4 metai, studijos pradedamos kiekvienų metų spalio 1 d.
  • Skiriama valstybės skiriama stipendija (apie 8 000 – 10 000 Eur per metus);
  • Doktorantams skiriama kiekvienais metais parama moskliniams tyrimams (papildomos tikslinės lėšos publikacijoms, darbo vietų sukūrimui, mokslinėms išvykoms, programinei įrangai, darbo priemonėms reikalingoms atlikti mokslinius tyrimus).
  • Per 1 mėnesį nuo doktorantūros studijų pradžios doktorantas kartu su savo doktorantūros vadovu parengia doktoranto darbo planą, kuriame numatomi doktorantūros studijų dalykai ir jų išlaikymo terminai, planuojamų mokslinių tyrimų programa ir jos vykdymo etapai, rezultatų publikavimas, planuojamos stažuotės.
  • Doktorantūros studijų apimtis – ne mažiau nei 35 kreditai. Doktorantas studijuoja ne mažiau kaip 3 dalykus. 5 kreditus doktorantas turi gauti už dalyvavimą bendruosius gebėjimus stiprinančiose veiklose ar doktorantų tarptautinėse vasaros / žiemos mokyklose, doktorantui išvykus į stažuotę ar dalines studijose užsienyje.
  • Doktorantūros eigoje doktorantas atestuojamas kas metus (esant doktorantūros komiteto nutarimui – kas pusmetį) už atliktas veiklas ir pasiektus rezultatus.
  • Doktorantas turi apginti disertaciją per doktorantūrai skirtą laikotarpį.
  • Doktorantas teikia ginti disertaciją, kai yra išlaikęs visus doktoranto darbo plane numatytus egzaminus (30 kreditų apimties); surinkęs 5 kreditus bendrųjų gebėjimų; svarbiausius savo tyrimų rezultatus yra paskelbęs ne mažiau kaip dviejuose straipsniuose, išspausdintuose (arba priimtuose spausdinti) recenzuojamuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį Clarivate Analytics Web of Science (CA WoS) duomenų bazėje; savo tyrimų rezultatus yra pristatęs ne mažiau kaip dviejuose tarptautiniuose moksliniuose renginiuose; yra ne mažiau kaip tris mėnesius stažavęsis užsienio mokslo ir studijų institucijose (rekomenduotina); parengęs disertaciją. Disertacija gali būti teikiama ginti ir mokslinių straipsnių rinkinio pagrindu. Šiuo atveju svarbiausius tyrimų rezultatus disertantas turi būti paskelbęs ne mažiau kaip keturiuose straipsniuose.