BDAR
Privatumo politika

Aplinkos nuotolinių stebėjimų ir vandens kokybės tyrimų grupė

Tyrimų grupė apjungia skirtingų sričių – biologijos, ekologijos ir aplinkotyros, hidrologijos ir fizinės okeanografijos, statistikos – specialistus, aplinkos tyrimuose taikančius nuotolinius tyrimų metodus.

Veiklos sritys

Technologijų vystymas ir paslaugos

Kosminių mokslinių misijų, pilotuojamų ir bepiločių skraidyklių duomenų validavimas ir testavimas

Kosminių mokslinių misijų (pvz. NASA, Europos Komisijos ir Europos Kosmoso agentūros COPERNICUS, labai aukštos rezoliucijos komercinių kosminių duomenų – Pleiades, WorldView ir kt.) ir aerofotografijos duomenų kalibravimas/validavimas su in situ matavimais jūriniuose, tranzitiniuose ir gėluose vandenyse, algoritmų kūrimas ir testavimas. Ortofotonuotraukų sudarymas panaudojant skaitmeninės fotogrametrijos metodus bei automatinis vaizdų klasifikavimas.

Bepiločių skraidyklių manevriniai skrydžiai

Atliekame bepiločių skraidyklių ir dronų eksperimentinius manevrinius skrydžius virš tyrimų vietos siekiant surinkti tyrimams ir stebėsenai reikalingus erdvinius duomenis.

Nuotoliniais metodais gautų duomenų apdorojimas

Apdorojame ir tolimesniam panaudojimui paruošiame įvairios erdvinės (nuo labai aukštos, t.y. keli cm – 5 m, vidutinės, t.y. 10-300 m iki redukuotos, t.y. daugiau nei 1 km) ir spektrinės (nuo panchromatinės, multispektrinės iki hyperspektrinės) rezoliucijos, skirtingų tipų (optinių, terminių infraraudonųjų, sintetinės apertūros radarų, altimetrų, skaterometrų) kosminius ir aerofotografinius duomenis.

Aplinkos parametrų kartografavimas

Atliekame vandens ekosistemų fizinių (pvz. vandens lygis ir potvyniai, temperatūra, druskingumas, ledo danga, bangavimas, kranto pokyčiai) ir biologinių (pvz. fitoplanktono, makrofitų ir jų funkcinių grupių erdvinis pasiskirstymas, pigmentų (chlorofilas -a, fikobiliproteinų ir kt.) koncentracijos, fotinė zona, vandens skaidrumas, suspenduotosios ir ištirpusios organinės medžiagos, vandens „žydėjimo“) parametrų kartografavimą, paruošiame duomenis.

Autonominių vandens lygio svyravimų registratorių kūrimas

Bendradarbiaudami su UAB „Omega technology“ kuriame portatyvinius, ekonomiškus vandens lygio svyravimų registratorius, kurie gali būti autonomiškai įrengti įvairiuose tiriamuosiuose vandens telkiniuose. Matuoklių duomenys panaudojami vandens lygio, bangų aukščio ir kitų hidrologinių parametrų stebėsenai.

Moksliniai ir taikomieji tyrimai

Vandens bio-optinių savybių ir vandens ekosistemų funkcionavimo tyrimai

Atliekame bio-optinių vandens savybių (įskaitant šviesos pasiskirstymą ir elgseną vandens storymėje) ir optiškai aktyvių komponentų (pigmentų, atneštinės ir autochtoninės suspenduotosios ir ištirpusios organinės medžiagos) tyrimus in situ, analitiniais ir nuotoliniais metodais, vertiname kaitą dėl natūralių ir antropogeninių veiksnių, vektorius ir sklaidą, poveikį planktono ir bentoso bendrijoms. Išskirtinį dėmesį teikiame vandens „žydėjimo“ (ypač sukeliamo planktono melsvabakterių) proceso, perteklinės biomasės susidarymo stebėsenai ir retrospektyvinei analizei.

Pajūrio buveinių kartografavimas ir funkcionavimo tyrimai. Vykdome vandens augalų ir kitų pajūrio buveinių kartografavimą bei stebėseną

Ypatingą dėmesį skiriame vandens kokybės rodiklių, pagal vandens augaliją, tikrinimui ir vystymui. Taip pat pradedame ūkinės veiklos poveikio makrofitams vertinimą bei planuojame makrofitų funkcinės reikšmės ekosistemoje tyrimus.

Fizinių vandens ir pakrantės parametrų stebėsena ir modeliavimas

Tyrimų veiklos apima Baltijos jūros ir Kuršių marių vandens fizinių parametrų, tokių kaip vandens lygis, temperatūra, druskingumas, ledo danga, bangavimas ir jų kaitą įtakojančių aplinkos veiksnių (oro temperatūra, vėjo režimas, saulės spinduliuotė ir kt.) monitoringą ir modeliavimą. Fronto zonų (pvz. apvelingo) dinamika ir poveikis jūros bei tranzitinės jūros-marių sistemos aplinkai, hidrologiniams ir biologiniams procesams pietryčių Baltijos jūros priekrantėje. Kompleksiniai ir netiesiniai bangų dinamikos procesai bei matematinių metodų taikymas bangų tyrimuose. Kranto linijos ir paplūdimio dinamikos stebėsena, klimato kaitos reikšmės kranto zonai vertinimas. Krantodaros procesų tyrimai integruotam kranto zonos valdymui, panaudojant geografinių informacinių sistemų (GIS) ir erdvinės analizės (geostatistikos) metodus. Mokslininkai taip pat dirba su duomenimis iš Arkties vandenyno, kur analizuojama vandens masių dinamika ir vidinių bangų poveikis.

Erdvinis daugiakriterinis aplinkos vertinimas

Aplinkos jautrumo, pažeidžiamumo ir rizikos vertinimas klimato kaitos ir antropogeninės veiklos kontekste panaudojant GIS erdvinės analizės ir daugiakriterinius sprendimų priėmimo metodus. Jūrinių ir priekrantės teritorijų erdvinis planavimas parenkant žmonių veiklai tinkamas vietas.

Integruotas vandens kokybės vertinimas

Mes prisidedame prie in situ, kosminiais ir aerofotografijos duomenimis grįstos operatyvios aplinkos stebėsenos kūrimo (EOMORES servisas įgyvendinant H2020 projektą). Integruotas ežerų, dirbtinių vandens telkinių, Kuršių marių ir Baltijos jūros priekrantės ekologinės vandens būklės vertinimas panaudojant in situ ir iš palydovinių nuotraukų gautus biologinius, cheminius ir fizinius duomenis. Vandens kokybės rodiklių tikrinimas ir vystymas remiantis HELCOM, Jūrų strategijos pagrindų, Bendrąja vandens politikos, Maudyklų ir kt. direktyvomis

Nariai

Dr. Diana Vaičiūtė
Grupės vadovas, biologinių parametrų ir ekologinių procesų tyrimai ir stebėsena panaudojant nuotolinius tyrimų metodus (kosminius ir aerofotografijos duomenis), optinių kosminių duomenų kalibravimas/validavimas, algoritmų kūrimas, apdorojimas
Dr. Martynas Bučas
makrofitų kartografavimas ir monitoringas panaudojant nuotolinius tyrimų metodus, GIS ir statistinį modeliavimą
Dr. Loreta Kelpšaitė-Rimkienė
hidrologinių parametrų stebėsena ir modeliavimas, automatinių vandens lygio registratorių kūrimas
Dr. Toma Dabulevičienė
vandens fizinių parametrų tyrimai ir stebėsena, terminių kosminių sensorių duomenų apdorojimas ir taikymas
Dr. Jolita Petkuvienė
kompleksinis vandens aplinkos būklės vertinimas
Dr. Ingrida Bagdanavičiūtė
pakrančių pokyčiai, GIS ir daugiakriteriniai metodai
doktorantas Jonas Gintauskas
nuotolinių vaizdų GIS analizė
  doktorantas Edvinas Tiškus
bepiločių skraidyklių ir drono taikymas, aerofotografijos vaizdų apdorojimas, analizė ir taikymas
     

 

Bendradarbiavimas

Estijos jūrinis institutas, Tartu universitetas (Estija)
Optinių nuotolinių tyrimų grupė, CNR-IREA (Italija)

Narystė

Publikacijos ir leidiniai