BDAR
Privatumo politika

Jūros ir pakrančių valdymo tyrimų grupė

Tyrimų kryptys

Žmogaus veiklos, jų daromas poveikis bei mažinimo priemonės pakrantės ir jūros sistemose

Siekiame suprasti žmogaus veiklos daromą poveikį pakrančių ir jūros sistemoms, teikiame pasiūlymus neigiamo poveikio ekosistemoms mažinimui. Pagrindinis tikslas – išsaugoti pagrindines ekosistemines paslaugas palaikant darnųjį planavimą ir valdymą.

Jūros ir pakrančių politikos įgyvendinimas

Nacionalinės ir tarptautinės aplinkosaugos politikos įgyvendinimas yra svarbus iššūkis mokslui. Mes kuriame mokslinius pagrindus jūrų ir pakrančių strategijų (politikos) įgyvendinimui.

Regioninė kaita – poveikis, reagavimas ir prisitaikymas

Klimato kaita, didėjantis žmonių veiklos poveikis, kartu su žemėnaudos pasikeitimais upių baseinuose veikia pakrančių ir jūrų sistemas. Mūsų atliekamas ateities pasikeitimų ir dėl to kylančių pasekmių vertinimas pakrantės ir jūros ekosistemose suteikia mokslinį pagrindą pritaikyti poveikį mažinančias priemones bei skatina ilgalaike perspektyva paremtą valdymą ir planavimą.

Glaudžiai bendradarbiaudami su galutiniais vartotojais ir suinteresuotomis šalimis atliekame visuomeninius ir politinius poreikius tenkinančius pritaikomuosius tyrimus. Palaikome artimą bendradarbiavimą tarp socialinių, ekonomikos ir inžinerinių mokslų, taip pat įtraukiame nevyriausybines organizacijas ir privačias įmones. Pagrindinį dėmesį skiriame mokslo pažangos bei praktinės patirties sąveikai. Siekiame būti lankstūs ir greitai reaguoti į naujus iššūkius.

Pagrindinės temos

  • Integruotas Kranto Zonos Valdymas (IKZV) – sisteminiu požiūriu grindžiamos struktūros (angl. Systems Approach Framework, SAF), įvairių įrankių ir strategijų tobulinimas ir pritaikymas, siekiant palaikyti darnųjį pakrančių vystymosi valdymą ir planavimą.
  • Ekosisteminės paslaugos ir indikatoriai – tyrimo metodų ir valdymo įrankių, skirtų įvertinti ekosisteminių paslaugų ir jų teikiamų išteklių kaitą, kūrimas ir pritaikymas, taip pat jūros ir pakrančių sistemų valdymo priemonių tinkamumo vertinimas taikant indikatorius (rodiklių rinkinius).
  • Jūrą teršiančios šiukšlės – monitoringo strategijų ir metodų kūrimas, taršos lygio indikatorių ir ribinių verčių nustatymas. Esamos taršos šiukšlėmis būklės nustatymas, erdvinio transportavimo dėsningumo ir taikomų taršą mažinančių priemonių efektyvumo vertinimas, siekiant įgyvendinti Jūrų strategijos pagrindų direktyvą (angl. Marine Strategy Framework Directive, MSFD).
  • Maudyklų vandens kokybė – maudyklų vandens kokybės tyrimai ir vertinimas, potencialūs taršos šaltiniai ir žmogaus patogenai (pvz. vibrionai).

 

EUCC – Baltijos šalių biuras yra svarbus partneris Klaipėdoje, kuris mažina atotrūkį tarp pakrančių mokslo ir praktikos. Taip pat yra artimai bendradarbiaujama su Leibnico Baltijos jūros tyrimų institutu Varnemiundėje, Vokietija.

Nariai

Dr. Gerald Schernewski
Grupės vadovas, taikomieji jūros ir pakrančių aplinkos tyrimai ir valdymas, eko-technologijos

Dr. Arūnas Balčiūnas
Jūrą teršiančios šiukšlės, Integruotas kranto zonos valdymas

Dr. Marija Kataržytė
Mikrobiologinė tarša, maudyklų vandens kokybė, jūrą teršiančios šiukšlės

Dr. Greta Gyraitė
Mikrobiologinė tarša, maudyklų vandens kokybė

Dr. Johanna Schumacher
Integruotas kranto zonos valdymas, visuomenės ir suinteresuotų šalių įtraukimas

Esther Robbe
Ekosisteminės paslaugos

Viktorija Sabaliauskaitė
Jūrą teršiančios šiukšlės

Gabriela de los Ángeles, Escobar Sánchez

Integruotas kranto zonos valdymas, jūrą teršiančios šiukšlės