BDAR
Privatumo politika

WaterMan

Projekto pavadinimas: Pakartotinio vandens naudojimo skatinimas Baltijos jūros regione stiprinant gebėjimus vietos lygmeniu (angl. “Promoting water reuse in the Baltic Sea Region through capacity building at local level”, trumpinys “WaterMan”, numeris C017)

Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis: 2023 m. sausio 1 d. – 2025 m. gruodžio 31 d. (36 mėn).

 

Projekto tikslas

Skatinti pakartotinį vandens naudojimą Baltijos jūros regione, parengiant pavyzdines antrinio vandens panaudojimo strategijas (savivaldybių lygmens), kurios apjungia:

  • Išvalyto vandens pakartotinio naudojimo bandomąsias priemones;

  • Sulaikyto vandens (recirkuliacijos) bandomąsias priemones;

  • Įvairių suinteresuotųjų šalių ir vandens naudotojų sutarimo skatinimą;

  • Projekto pasiekimų ir rezultatų bazės „BSR Water Reuse Toolbox“ sukūrimą;

  • Sukurtų metodų ir priemonių veiksnų viešinimą;

  • Savivaldybių bei vietos vandens tiekimo ir nuotekų valymo įmonių dalyvavimą.

Projekto veiklų parašymas

Projektas skatina inovatyvų požiūrį į vandens tiekimą bei skatina kurti klimato pokyčiams atsparų išteklių valdymą. Projekte dalyvaujantys partneriai – vietos savivaldybės ir vandens tvarkymo įmonės – analizuos pakartotinio vandens naudojimo galimybes, įgyvendins bandomąsias priemones. WaterMan projektas palengvins naujų, inovatyvių žinių ir metodų įsisavinimą regionuose, išplėtos konkrečius antrinio vandens panaudojimo įrankius praktikoje.

Projekto metu taip pat bus skatinamas tarptautinis mokymosi ir praktikų dalijimosi procesas, kurio metu bus sukurtos pavyzdinės pakartotinio vandens naudojimo strategijos pasirinktiems regionams. Taip pat papildomai bus parengtas bandomųjų pakartotinio vandens naudojimo priemonių rinkinys, susidedantis iš tipinių naudojimo atvejų pavyzdžių bei pritaikymo galimybių aprašymo, konkrečių Baltijos jūros regione įgyvendintų sprendimų ir priemonių pristatymo (pakartotinis išvalytų komunalinių ir paviršinių nuotekų naudojimas, dialogo tarp skirtingų suinteresuotųjų šalių ir vartotojų skatinimas).

Projekto veiklos, numatytos įgyvendinti Klaipėdos regione (viena iš 10 pilotinių veiklų)

  • Lietaus vandens tyrimai ir modeliavimas (klimato kaitos vertinimas) Klaipėdos regione;

  • Rekomendacijų Klaipėdos regiono pakartotiniam vandens panaudojimui parengimas;

  • Bandomosios infrastruktūros įrengimas – inovatyvių lietaus nuotekų išvalymo ir antrinio vandens panaudojimo galimybių sukūrimas Gargžduose.

  • Seminarai ir mokymai regiono suinteresuotoms grupėms apie pakartotinio vandens panaudojimo galimybes ir pritaikymą.

Projekto partneriai

Projekte dalyvauja 43 organizacijos iš visų Baltijos jūros regiono šalių, kurios projekto metu įgyvendins 10 bandomųjų (pilotinių) veiklų. WaterMan partnerystės pagrindas – skirtingų praktikų vietos lygmeniu (vietos valdžios institucijos, vandens tiekimo įmonės) įgyvendinimas, kas leidžia vietos lygmeniu ištestuoti inovatyvius metodus bei priemones, skatinančias pakartotinį vandens naudojimą Baltijos jūros regione. Projektas geografiškai orientuotai į pietines Baltijos jūros regiono dalis (pietryčių Švediją, Daniją, Vokietiją, Lenkiją, Latviją, Lietuvą ir Estiją), kurios yra panašios geologine, ir kraštovaizdžio tipo prasme, užtikrinant sklandesnį ir efektyvesnį žinių perdavimą bus veiksmingesnis.

Vykdydami veiklas projekto partneriai konsultuosis ir bendradarbiaus su (a) vandentvarkos sektoriaus ekspertais, kurie dalinsis savo patirtimi ir įžvalgomis, (b) su regioninėmis skėtinėmis organizacijomis (AKR), kurios padės viešinti ir skleisti informaciją apie projekto rezultatus kitoms suinteresuotoms  viešojo sektoriaus institucijoms bei vandentvarkos įmonėms.

Kontaktiniai asmenys

Projekto vadovaujantis partneris:
Švedijos Kalmaro regiono adminsitracija (regioninės plėtros departamentas)
Projekto vadovas Tobias Facchini, tobias.facchini@regionkalmar.se 

Projekto partneris:

Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų institutas
Projekto vadovas Valdas Langas valdas.langas@ku.lt


Bendras projekto biudžetas 4377046,18 Eur (ERDF 3501636,90 EUR), iš jų Klaipėdos universiteto biudžetas 228250,00 Eur (ERDF 182600,00 EUR).

Projektas finansuojamas iš Interreg Baltijos jūros bendradarbiavimo programos 2021-2027 m. (2 prioritetas “Išmaniai vandenį vartojančios visuomenės”, 2.1. tikslas “Tvarūs vandenys”).

Daugiau apie projektą: https://interreg-baltic.eu/project/waterman/