BDAR
Privatumo politika

Dugno buveinių ekologijos tyrimų grupė

Tyrimų kryptys

Dugno ekologija

Esminiai moksliniai interesai šioje kryptyje orientuoti į dugno bestuburius ir augalus (rūšies, populiacijos ir bendrijos lygmenyje), jų funkcinės reikšmės ir jautrumo aplinkos stresoriams vertinimą, buveinių kartografavimą ir jų erdvinį prognozavimą. Pagrindiniai tikslai yra suprasti, kokia jūrinio ir gėlo vandens bentoso sistemų struktūra ir funkcinė reikšmė erdvėje bei laike, kaip jos priklauso nuo aplinkos veiksnių (pvz., vandens druskingumas, hidrodinamika, skaidrumas), įskaitant žmogaus veiklas (pvz., eutrofikaciją, nevietines rūšis, tralavimą), kas yra labai svarbu integruotam pakrančių zonos valdymui ir aplinkosaugai. Mokslininkai atlieka makrozoobentoso ir makrofitobentoso rūšių ilgalaikę stebėseną, buveinių kartografavimą ir jų funkcinės reikšmės ekosistemoje nustatymą, ekologinės būklės indikatorių vystymą ir vertinimą. Mokslininkai pagrinde dirba Baltijos jūros ir Kuršių marių ekosistemose, tačiau turi nemažą patirtį ir vidaus vandenyse bei už Baltijos regiono ribų: Arkties vandenyne, Baltojoje, Juodojoje, Adrijos jūrose, Europos lagūnose.

Jūrinė gamtosauga ir valdymas

Tyrimai ir veiklos jūrinėje gamtosaugoje yra svarbi jūrinio erdvinio planavimo dalis. Ši kryptis apima tiek naujų žinių gavybą (pvz. bioįvairovės inventorizacijas, svarbių rūšių migracijos ar reprodukcijos tyrimus), tiek ir jų taikymą planuojant gamtos apsaugą - teritorijų zonavimą, saugomų teritorijų steigimą, gamtotvarkos planų rengimą, būklės indikatorių kūrimą ir taikymą būklės stebėsenoje. Ši kryptis dažniausiai integruoja informaciją apie įvairius ekosistemos elementus: dugno buveines, žuvis, jūrinius paukščius ir žinduolius, o taip pat derina šias žinias su informacija apie žmogaus ūkinę veiklą jūroje – jūros išteklių (žuvų, vėjo, smėlio) naudojimą, infrastruktūros (kabelių, vamzdynų, molų ir t.t.) plėtrą, laivybą ir kitas veiklas. Pastaruoju metu vis daugiau dėmesio skiriama tokių gamtosaugos priemonių kūrimui ir įgyvendinimui, kurios tiesiogiai gerintų saugomų rūšių ir svarbių teritorijų būklę.

Pagrindinės tyrimų temos ir uždaviniai

Dugno buveinių kartografavimas

Tolesnis bentoso buveinių kartografavimas ir ilgalaikis zoobentoso ir makrofitų bendrijų stebėjimas jūriniuose ir gėluose vandenyse. Dugno buveinių kartografavimo ir monitoringo metodų kūrimas.

Rūšių pasiskirstymo modeliavimas

Tolesnis statistinių prognozavimo metodų (pvz., netiesinės regresijos, sistemos mokymasis) testavimas ir taikymas, kad būtų galima įvertinti bentosinių rūšių pasiskirstymą pagal ekologinius scenarijus įvairiose erdvinėse skalėse.

Bentoso ekologinės būklės vertinimas

Zoobentoso ir makrofitų rodiklių, skirtų pakrantės, tarpinių ir vidaus vandenų ekologinei būklei įvertinti ir stebėti, kūrimas ir testavimas remiantis Jūrų Strategijos Pagrindų Direktyva ir Vandens Pagrindų Direktyva.

Nariai

Dr. Martynas Bučas

Grupės vadovas; dugno buveinių ekologinių funkcijų ir kokybės vertinimas, makrofitų kartografavimas ir monitoringas, rūšių paskirstymo modeliavimas

Dr. Andrius Šiaulys

zoobentoso kartografavimas ir monitoringas, zoobentoso ekologinių funkcijų vertinimas, rūšių paskirstymo modeliavimas

Dr. Darius Daunys

jūrinės saugomos teritorijos ir aplinkosauga, tralavimo poveikio vertinimas, dugno buveinių kartografavimas, dugno buveinių ir zoobentoso ekologinių funkcijų vertinimas

Dr. Sergej Olenin

dugno buveinių kartografavimas, nevietinių rūšių monitoringas, zoobentoso ekologinių funkcijų vertinimas

Dr. Aleksej Šaškov

dugno buveinių ir nerštaviečių kartografavimas akustiniais metodais

Dr. Ingrida Bagdanavičiūtė

GIS ir daugiakriteriniai metodai

dokt. Saulė Medelytė

dugno buveinių vertinimas iš povandeninio video duomenų

dokt. Jonas Gintauskas

priekrantės buveinių kartografavimas iš palydovinių ir drono duomenų