BDAR
Privatumo politika

Institutas

Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų institutas yra Klaipėdos universiteto savarankiškas mokslo ir studijų padalinys, Jūrinio slėnio branduolys. Instituto pagrindinis tikslas – vykdyti tarptautinio lygio jūrinių krypčių mokslinius tyrimus, teikti moksliniais tyrimais ir inovacijų vystymu grįstas MTEPI paslaugas verslui, dalyvauti formuojant universiteto ir nacionalines jūrines MTEP veiklų kryptis, dalyvauti studijų procese.

Dalis Jūros tyrimų instituto infrastruktūros įsigyta įgyvendinant Vyriausybės (2008 m. liepos 23 d. nutarimas Nr. 786) patvirtintą integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) Lietuvos jūrinio sektoriaus plėtrai programą, kurios paskirtis – Klaipėdoje įkurti ir vystyti Jūrinį slėnį.

Jūros tyrimų instituto mokslinių laboratorijų pastatas pastatytas ir įrengtas įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės 01.1.1-CPVA-V-701 „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros plėtra ir integracija į europines infrastruktūras“ projektą „Jūrinio slėnio branduolio sukūrimas ir studijų infrastruktūros atnaujinimas (JŪRA), II etapas“ Nr. 01.1.1-CPVA-V-701-02-0001. Projektas finansuotas Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Mokslinių laboratorijų pastato statybų dienoraštis.

2018 – 2021 metų laikotarpiu įgyvendintas projektas “MTEP rezultatų komercinimo potencialo didinimas Jūriniame slėnyje”
Nuo 2021-04-26 įgyvendinamas projektas “MTEP rezultatų komercinimo masto didinimas Jūriniame slėnyje”

Projektai skirti Inovacijų ir technologijų perdavimo veikloms Klaipėdos universitete plėtoti, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę 01.2.2-CPVA-K-703 „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“. Projektai finansuojami Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) lėšomis.