BDAR
Privatumo politika

Sertifikuota veikla

Kokybės politika:

Laboratorijos vadovas siekdamas, kad laboratorija atitiktų vadybos sistemos reikalavimus, įsipareigoja vykdyti tokią laboratorijos politiką visais laboratorijos organizacijos lygiais:

  • laikytis nusistovėjusios profesinės praktikos ir užsakovams teikti tik aukščiausios kokybės laboratorines paslaugas, užtikrinant ėminių ėmimo, tyrimų ir bandymų rezultatų teisingumą, tikslumą, nešališkumą bei Užsakovo konfidencialios informacijos apsaugą;
  • ėminių ėmimą ir matavimą, laboratorinius tyrimus ir bandymus visuomet atlikti pagal skelbiamus metodus ir procedūras, suderintus su Užsakovo poreikiais;
  • nuolat diegti naujus metodus ir naudoti pažangiausias technologijas, užtikrinant teikiamų paslaugų kokybę ir įvairovę;
  • užtikrinti laboratorinės įrangos ir matavimo priemonių sietį su tarptautiniu mastu pripažintais nacionaliniais arba tarptautiniais etalonais;
  • dalyvauti palyginamuosiuose tyrimuose;
  • dalintis sukaupta kompetencija su kitomis laboratorijomis, organizuojant tarplaboratorinius palyginamuosius tyrimus;
  • plėtoti, įgyvendinti ir gerinti vadybos sistemą atitinkančią standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus ir nuolat vertinti jos rezultatyvumą;
  • užtikrinti nuolatines laboratorijos darbuotojų profesinės kvalifikacijos tobulinimo galimybes, darbuotojų integravimą į vadybos sistemos gerinimą, taip pat sudaryti saugias ir tinkamas darbo sąlygas.

Leidimas

Leidimas Atlikti taršos šaltinių išmetamų ir (arba) išleidžiamų į aplinką Teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, Dirvožemyje) laboratorinius tyrimus ir (ar) matavimus, ir (ar) imti Ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti Nr. 2022-4

Leidimo priedas

Kokybės užtikrinimas

Laboratorija siekdama užtikrinti aukščiausią atliekamų tyrimų kokybę nuolat dalyvauja skirtingose akredituotose (pagal ISO/IEC 17043) palyginamųjų tyrimų programose:

Laboratorija organizuoja tarplaboratorinius palyginamuosius tyrimus ėminių ėmimo kokybei įvertinti.